Episcopal  Commission  on  the  Biblical  Apostolate 

Catholic Bishops' Conference of the Philippines

TAGALOG  - MTBO Prayer for the Faithful

BASE

TAGALOG

Prayers of the Faithful

Panalangin ng Bayan

for the promotion of the May They Be One Bible Campaign (MTBO)

upang itaguyod ang
May They Be One Bible Campaign

 

 

Presider:

Tagapanguna:

 

 

Heavenly Father, you sent your Son, our Lord Jesus Christ, to reveal to us your children your unconditional love and to teach us to love as you love us. Confident in your benevolence and superabundant love, we turn to you and beg for your blessings for our bible campaign, as we pray:

Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong Anak, ang aming Panginoong Jesu-Cristo, upang ipahayag ang iyong walang kundisyong pagmamahal sa amin bilang iyong mga anak, at upang ituro sa amin kung paano magmahal tulad ng pagmamahal mo sa amin. Taglay ang pagtitiwala namin sa iyong kabutihan at sa iyong masaganang pagmamahal, lumalapit kami sa iyo at humihiling ng iyong basbas sa pagpapalaganap namin ng Biblia.  Manalangin tayo sa Panginoon.

Response: Lord, unite us in your Word.

Tugon: Panginoon, pag-isahin mo kami sa iyong Salita

That bishops, priests, and deacons who have received the office of preaching may proclaim the Gospel without compromise in our times, let us pray to the Lord.

Nawa ang mga obispo, mga pari at mga diakono na tumanggap ng katungkulang mangaral ay magpahayag ng Magandang Balita nang buong katapatan sa panahon namin ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon.

That the Lord's wisdom, protection, blessings of good health and strength will be upon the Church and MTBO leaders and workers, let us pray to the Lord.

Nawa ang karunungan, pag-iingat, biyaya ng kalusugan at kalakasan mula sa Panginoon ay ipagkaloob sa Iglesia at sa mga namumuno at manggagawa ng MTBO. Manalangin tayo sa Panginoon.

That the people of God may humbly listen to the Word, act justly, and love tenderly, let us pray to the Lord.

Nawa ang sambayanan ng Diyos ay buong pagpapakumbabang makinig sa kanyang Salita, maging makatarungan at buong-pusong magmahal. Manalangin tayo sa Panginoon.

That communities and peoples in situations of conflict may listen to God's Word and strive to resolve their conflicts by abiding by the Gospel of peace, let us pray to the Lord.

Nawa ang mga pamayanan at mga taong nasa gitna ng kaguluhan ay makinig sa Salita ng Diyos at magsikap na lutasin ang kanilang
di pagkakasundo sa pamamagitan ng pagsunod sa Magandang Balita ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.

That the poor in our country may receive the Word and find God's love and mercy revealed to them, let us pray to the Lord.

Nawa tanggapin ng mga maralita sa ating bansa ang Salita ng Diyos at matagpuan nila ang pag-ibig at awa ng Diyos na ipinahayag sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon.

That those whom the Lord has blessed with material blessings may generously share their resources that the poor may receive subsidized MTBO Bibles, let us pray to the Lord.

Nawa ang mga taong pinagpala ng Panginoon ng mga biyayang materyal ay bukas-palad na magbahagi ng kanilang mga kayamanan upang ang mga dukha ay makatanggap ng kopya ng MTBO Bible. Manalangin tayo sa Panginoon.

That all Christians may join hands in evangelization that we may give true witness to the Gospel, let us pray to the Lord. 

Nawa ang lahat ng mga Cristiano ay maghawak- kamay sa pagpapalaganap ng ebanghelyo upang tayo’y makapagbigay sa mga tao ng mabuting patotoo para sa Magandang Balita. Manalangin tayo sa Panginoon. (Tugon)

Special intentions may be mentioned here.

Ang mga natatanging intensyon ng komunidad ay maaaring isama rito.

Presider:

Tagapanguna:

O Father in heaven, we pray you listen to these our prayers that we may rejoice in the unity and peace that comes from you as we work and pray for the fulfillment of your holy will. We ask this through the one who prayed that we may be one, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.

Ama naming nasa langit, nawa’y pakinggan mo ang mga kahilingan naming ito upang magalak kami sa pagkakaisa at kapayapaang nagmumula sa iyo habang kami ay gumaganap sa gawain at nananalangin na matupad ang iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesu-Cristo, na siyang nanalangin upang kami’y maging isa, siyang nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, ang iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen.

MTBO Prayer in 7 Languages

 

English

M – ake us love your Word O Lord

T –  each us to listen and live by Your Word

B – less those who promote Your Word

O – pen our hearts that we may be generous, that others might have a copy of the written Word 

 

Tagalog

M – ahalin po nawa namin ang Inyong Salita

T –  ulungan po Ninyo kaming makinig at maisabuhay ang Inyong Salita

B –  asbasan po Ninyo ang mga nagpapalaganap ng Inyong Salita

O –  aming Diyos, ibuhos po Ninyo ang Inyong pagpapala upang magkaroon ng kopya ng Biblia ang nakararami

 

Ilocano

M – aaramid koma nga ayatenmi ti Saom, O Apo

T –  ignayennakami a dumngeg ken agbiag a kas mayannurot iti Saom.

B –  endisyonam Apo, dagiti mangiwaragawag iti Saom.

O –  ngapem dagiti pusomi tapno nabuslon koma iti itutulong mi tapno ad-adupay dagiti makaawat ti naisurat a Saom

 

Pangasinan

M –  aaro kami kumon ed say salita Yo,  O Katawan

T –   ulongan Yo kami pan makaaral ya ondengel tan mangibilay na

        Salita Yo.

B –   endisionan Yo pa iray mangipapalapag na Salita Yo

Oy – la kumon, ta nalukasan so kapusoan mi pian magmaliw kamin

         maiter et naitdan iray arum na say kopya na nisulat ya Salita Yo

 

Samarenyo

 

M -ahigugma kunta kami han imo mga pulong
T - utdui kami pamati ngan maigkinabuhi an imo mga pulong
B - endisyoni an mga nagwawali san imo mag pulong
O- Ginoo abrihi an amon mga kasingkasing nga makahatag kopya san Biblia
     an nakakadamo.

 

      

  

 


 

Cebuano

M – agmahigugma-on unta kami sa Imong Pulong O Dios

T –  udloi kami sa pagpaminaw ug pagpuyo sa Imong Pulong

B – endisyoni kadtong mga nagpakaylap sa Imong Pulong

O – Ginoo, abliha ang among mga kasingkasing sa paghimo kanamong manggihatagon aron ang uban maka-angkon og Biblia – ang sinulat nga Pulong

 

Hiligaynon

M – angin mahigugmaon kami sang Imo Pulong, O Ginuo

T –  udloi kami sa pagpamati kag sa pagkabuhi sang Imo Pulong

B – endisyoni ang tanan nga nagapalapnag sang Imo Pulong

O – Ginuo buksi ang amon tagipusoon agud kami mangin maalwan sa pagpa-ambit sang Bibliya – ang Imo nasulat nga  Pulong

     

Bicol

M – amotan mi logod an Saimong Tataramon, Kagurangan

T – okdoan Mo kaming magdangog asin maisabuhay an

      Saimong Tataramon

B – endisyoni an mga nagpapahayag kan Saimong Tataramon

O – gay nin puso giboha samo, Kagurangnan tanganing magkaigwa nin kopya an samuyang mga kapwa. Amen.

 

Pampango

 M – Mangadi ku, O Ginu, luguran ke ing kekang amanu.

 T – Tibayan me ing pusu kung mamintu.

 B – Bindisyunan mu la ding magdalang Mayap a Balita.

 O – O Ginu, gawan mu kung matulang mamye Biblia karing aliwa. 

 

 


BICOL  - MTBO Prayer for the Faithful

 

BICOL

Pamibi kan Banwaan

Tanganing maitaguyod an

 

May They Be One Bible Campaign

 

Tagapangenot:

Ama niyamo na yaon sa langit, pinahilig mo sa daga an saimong bugtong na Aki, an samuyang Kagurangnang Jesu-Cristo, tanganing ibalangibog an saimong mayong kundisyon na pagkamoot samuya bilang saimong mga aki, asin para itukdo samuya kun pano mamoot siring kan pagkamoot mo samuya. Dara an pagtutubod niyamo sa saimong karahayan asin sa daing kabaing na pagkamoot, minadulok kami saimo asin minahagad kan saimong bendisyon sa pagpapabalangibog niyamo kan Biblia. Mamibi kita sa Kagurangnan.


Simbag: Pagkasararoon mo kami sa saimong Tataramon

Na an mga obispo, mga padi asin mga diakono na nag-ako mangadal, magpadagos na ibalangibog an Marahay na Bareta kan Kagurangnan na udok sa saindang boot sa panahon mi ngunyan. Mamibi kita sa Kagurangnan. (Simbag)

Na an kadonongan, pag-iingat, biyaya nin marahay na hawak asin kakusugan hale sa Kagurangnan na maitao sa Iglesia, sa mga lideres nangengenotan asin katarabang sa MTBO. Mamibi kita sa Kagurangnan. (Simbag)

Na an banwaan kan Dios tunay na magpakumbaba sa pagdangog kan saiyang Tataramon, maging matanos asin tunay an pagkamoot sa kapwa. Mamibi kita sa Kagurangnan. (Simbag)

Na an mga kumonidad asin an mga tawong nag-iiriwal magdangog sa Tataramon kan Dios asin pag-ulayan an saindang daing pagkakasinarabotan sa paagi kan pagsunod sa Marahay na Bareta nin katuninongan. Mamibi kita sa Kagurangnan. (Simbag)

Na akoon kan mga pobre kan satuyang nasyon an Tataramon nin Dios tanganing mamatian ninda an pagkamoot asin herak nin Dios na ibinalangibog sainda. Mamibi kita sa Kagurangnan. (Simbag)

Na an mga tawong biniyayaan nin Kagurangnan nin mga material na bagay mangheras man kan saindang mga pagsara-sadiri tanganing magkaigwa man nin kopya kan MTBO Bible an mga pobre. Mamibi kita sa Kagurangnan. (Simbag)

 

Na an gabos na Cristiano magkasararo sa pagpapabalangibog kan ebanghelyo tanganing gabos kita igwang marahay na patotoo manungod sa Marahay na Bareta. Mamibi kita sa Kagurangnan. (Simbag)


Tagapangenot:


Ama niyamo na yaon sa langit, dangugon mo an mga kahagadan niyamo tanganing mag-ogma kami sa pagkakasararo asin sa katoninongan na hale saimo mentras na nakikisumaro kami sa mga gibo asin namimibi na mautob an saimong banal na kamaw-otan. Hinahagad mi ini sa ngaran kan samuyang Kagurangnang Jesu-Cristo, na namimibi para magkasararo kami, siya na nabubuhay asin naghahadi kaiba kan Espiritu Santo, an sarong Dios, ngunyan asin sa daing kasagkoran. Amen.